Skip to main content
 

Komerčné projekty

 

Komerčné projekty

 

Komerčné projekty

V RÁMCI NAŠEJ PONUKY SA VENUJEME AJ NAVRHOVANIU A PROJEKCII KOMERČNÝCH BUDOV AKO SÚ BYTOVÉ ADMINISTRATÍVNE, OBČIANSKE A POLYFUNKČNÉ BUDOVY. CIEĽOM JE VYTVORIŤ FUNKČNÝ A ATRAKTÍVNY PRIESTOR, KTORÝ PODPORUJE NÁVRATNOSŤ VLOŽENEJ INVESTÍCIE A ZÁROVEŇ ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. V RÁMCI PROJEKTU SA ZAMERIAVAME NA CELKOVÁ RENTABILITU PROJEKTU PRI ZACHOVANÍ JEHO FUNKČNEJ, ESTETICKEJ A UDRŽATEĽNEJ KVALITY. PRI PROCESE PROJEKTOVANIA SA ZAMERIAVANIE NA KVALITNÉ PLÁNOVANIE A ČO NAJLEPŠIE TECHNICKÉ RIEŠENIE.

„DOBRÁ ARCHITEKTÚRA NIE JE LEN O VYTVÁRANÍ ŽIVOTNÉHO PRIESTORU, ALE HLAVNE O PODANÍ ODKAZU“

V rámci projekcie komerčných budov sa venujeme celému procesu realizácie od prvotných overovacích štúdií cez štúdie realizovateľnosti (feasibility study) po finálne štúdie. Následne projekt kompletne vyprojektujeme cez všetky stupňe projektovej dokumentácie a zabezpečíme inžiniersku činnosť vedúcu k vybaveniu potrebných povolení pre budúcu stavbu. V rámci ponuky našich služieb Vám vieme zabezpečiť nasledovné činnosti:

PRÁCA ARCHITEKTA

NAŠE SLUŽBY

zabezpečenie podkladov

v rámci tejto fázy vieme zabezpečiť potrebné podklady pre realizáciu budúceho projektu ako sú zamerania, preverenie existencie inžinierskych sieti, potrebné inziniersko-geologicke prieskumy, územno-plánovaciu informáciu a iné analýzy a prieskumy.

Overovacia štúdia a štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study)

je analytický dokument vypracovaný architektom, ktorý posúdi možnosť realizácie navrhovaného projektu. Zahrňuje technické, ekonomické a právne aspekty, aby sa zistilo, či je projekt uskutočniteľný a či má potenciál na úspešné dokončenie. Štúdia uskutočniteľnosti poskytuje dôležité informácie pre prvotné rozhodovanie o projekte, jeho realizovateľnosti vo vzťahu k územnému plánu, okolitej zástavbe a technických nárokov na stavbu ako je svetlotechnika, statika a hmotovo-priestorové osadenie na pozemku atď… Zároveň sa v rámci feasibility study vyhodnotí finančná návratnosť vloženej investície.

Finálna architektonická štúdia

slúži pre klienta k vytvoreniu ucelenej predstavy o realizovanom zámere. Popri dizajnového, hmotovo-priestorového a dispozično-prevádzkového riešenia bude mať klient po dokončení štúdie presnú predstavu o plošnej výmere celého projektu a o jeho odhadovaných nákladoch, výnosoch a celkovej rentabilite projektu.

projekty pre povoľovací proces

dodáme Vám projektovú dokumentáciu vyhotovenú pre potreby vybavovania jednotlivých stupňov povoľovacieho procesu na úradoch (projekty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, územné a stavebné povolenia). Dokumentácia je realizovaná podľa platnej legislatívy.

povoľovací proces

zároveň vieme zabezpečiť inžiniersku činnosť, ktorej výsledkom bude povolenie stavby s právoplatným povoleniami. V rámci inžinierskej činnosť zabezpečíme nasledovné:

Prerokovanie návrhu projektu pre stavebne povolenie s orgánmi štátnej správy a dotknutými organizáciami.

Zabezpečenie stanovísk a rozhodnutí od orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii.

Vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie príslušnému stavebnému úradu spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou.

Zastupovanie mandanta ako stavebníka v priebehu stavebn6ho konania.

Zabezpečenie vydania stavebného povolenia.

tendrová dokumentácia

V ďalšom stupni Vám vieme zabezpečiť dokumentáciu zhotovenú pre účely výberového konania pre zabezpečenie generálneho dodávateľa stavby. S našimi dlhoročnými skúsenosťami vieme byť nápomocný pri posudzovaní budúcich dodávateľov stavby a zostavovaní celkového realizačného tímu.

realizačný projekt

v spolupráci s vybraným generálnym dodávateľom zapracujeme jeho pripomienky a vypracujeme finálny podrobný projekt určený pre realizáciu stavby, obsahujúci dopodrobna vyriešené detaily, výkazy a výmery vrátane všetkých technologických častí objektu, výkazov a rozpočtu.

Autorský dozor pri realizácii projektu

oddozorujeme nami realizované projekty a zabezpečíme realizovanie stavby podľa predstáv klienta a nami vyhotovenej dokumentácie.

CENY

Ako autorizovaný architekti sa riadime metodickými pokynmi slovenskej komory architektov a platnými cenníkmi UNIKA. Cenu za služby a objem prác navrhujeme podľa konkrétneho zadania priamo na mieru každého klienta.