POPIS

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový areál spoločnosti Magna Energia, Piešťany

KATEGÓRIA

Občianska vybavenosť

VEĽKOSŤ

1986 m2

ŠTÚDIA

2021

Návrh sme koncipovali tak aby výška budov neprekračovala dve podlažia. Vďaka tomu budovy z urbanistického hľadiska netrčia oproti okolitej zástavbe. Uskakovanie podlaží a zapojenie dvora umožňuje umiestniť terasy a pobytové priestory s rôznymi stupňami súkromia vrátane zelene.
Exteriérová plocha dvora a okolia vily je podnosom, na ktorom sú naservírované objekty pre ľudí vnímajúcich prostredie pri pobyte v areáli alebo pri ceste okolo. Zrušenie oplotenia a priame prepojenie chodníka s areálom umožní toto vnímanie aj pri rýchlom pohybe autom alebo dopravou MHD, kedy bude pôvodná vila pôsobiť ako socha na podnose a stane sa orientačným prvkom ulice. Plocha je jednotne riešená členenými betónovými plochami so vsadenou zeleňou. Vsakovanie vody je realizovnané v medzerách medzi prvkami a použitím drenážneho betónu.

Doprava. Automobilová doprava je vytesnená z areálu a obmedzuje sa na prístup z ulice Urbánková do polozapustených parkovacích miest, s možnosťou občasného prístupu zásobovania zo strany Bratislavskej ulice. Pešia a cyklo doprava je možná z oboch ulíc a medzi ulicami cez areál. Parkovacie miesta pre bicykle sú súčasťou námestia. Rozšírená bezplotová zóna do ulice Bratislavská nasáva chodcov dovnútra.

Zeleň v areáli. V riešení sa uvažuje so zelenými strechami a terasami nových objektov. Námestie a priestor do Bratislavskej ulice sú zazelenené vzrastlými stromami. Zeleň má zabrániť akumulácii tepla a prehrievaniu budov aj plôch v areáli v letných mesiacoch. Po statickom posúdení objektu vily je možné umiestniť nejakú formu zelene a aj na strechu tejto budovy. Prechodná pešia komunikácia cez areál je lemovaná zelenou stenou zakrývajúcou budovy vedľajšieho pozemku. Množstvo zelene má evokovať pobyt v mestskom parku.

Vytvorené prostredie umožňuje environmentálne citlivé technické aj prevádzkové riešenie. Fotovoltické panely, tienenie zeleňou a hospodárenie so zrážkovou vodou, môžu byť nasadené do boja za ekologickú udržateľnosť prostredia.

Variabilnosť využitia. V srdci areálu je multifunkčný priestor s prepojením na námestie-park. Tento priestor je možné prepojiť podľa požiadavky s rôznymi časťami celku a umožniť nové spôsoby užívania mestského života.
V bežnom režime môže multifunkčný priestor slúžiť ako zóna pre zamestnancov a ich deti, na trávenie čakania alebo pre neformálne stretnutia. Po výmene mobiliáru odloženého v príručnom sklade vznikne školiaca miestnosť pre potreby Magny alebo iného záujemcu. Multifunkčný priestor môže poslúžiť v rámci vernisáže v galérii, hosťovať krúžky pre deti, zamestnancov a ľudí z okolitých sídlisk.
Po prepojení s jedálňou, vlastným bufetom a sociálnym zázemím je možné využiť priestor pre rôzne akcie mestského charakteru, minikoncerty, kultúrne udalosti a eventy.
Vnútorný priestor spojený s vonkajším priestorom námestia občasne oživí fungovanie areálu počas letných mesiacov.