Skip to main content
 

Projekt rodinného domu

 

Projekt rodinného domu

 

Projekt rodinného domu

KVALITNÝ RODINNÝ DOM JE KOMBINÁCIA FORMY, FUNKCIE A ESTETIKY. DOBRÝ DOM BY MAL VYTVÁRAŤ PROSTREDIE, KTORÉ JE HODNOTNÉ A FUNKČNÉ. MAL BY BYŤ NAVRHNUTÝ TAK, ABY VYHOVOVAL POTREBÁM SVOJICH POUŽÍVATEĽOV A ZÁROVEŇ BOL UDRŽATEĽNÝ A ZMYSLUPLNÝ. DOBRÝ DOM BY SA MAL ZÁROVEŇ INTEGROVAŤ S OKOLÍM, BERÚC DO ÚVAHY VECI AKO KLÍMA, KRAJINA, KULTÚRA, HISTÓRIA A ĎALŠIE PRVKY, TAK ABY VYTVORIL KOMPLEXNÉ DIELO KTORÉ BUDE JEDINEČNÉ, HARMONICKÉ A NADČASOVÉ. TO VŠETKY BY MALO BYŤ VÝSLEDKOM PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

“ROZDIEĽ MEDZI DOBROU A ZLOU ARCHITEKTÚROU JE POZNAŤ AŽ ČASOM, KTORÝ V NEJ STRÁVITE”

David Chipperfield

PRÁCA ARCHITEKTA

Služba architekta pri projekte rodinného domu zvyčajne zahŕňa navrhovanie a dozor nad celou výstavbou, jeho priestorov a okolia. Rozsah práce zahŕňa všetky fázy procesu návrhu od prvotného konceptu až po dokončenie projektu. To môže zahŕňať vypracovanie náčrtov, hodnotenia miesta, odhady nákladov, vytváranie celkového dizajnu a uľahčenie procesov výstavby.

Ako architekti môžeme ponúknuť zmysluplný projekt rodinného domu, ktorý čerpá z našich skúseností s plánovaním, navrhovaním, konštruovaním a riadením projektov. Sme zodpovední za zabezpečenie toho, aby projekt rodinného domu spĺňal všetky potrebné požiadavky z hľadiska bezpečnosti, technickej integrity, estetiky a praktickosti.

NAŠE SLUŽBY PRE PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pomoc pri výbere pozemku pre rodinný dom

Zabezpečujeme odbornú konzultačnú činnosť pri výbere nehnuteľnosti pre Váš investičný zámer.

Štúdia realizovateľnosti a overovacia štúdia rodinného domu

Je ideálny nástroj pri prvotnom rozhodovaní a zvažovaní celkovej investície. Táto fáza je potrebná pre zadefinovanie priestorových a ekonomických limitov projektu vzhľadom k danej lokalite. V tomto stupni sa zisťujú informácie od preverenia územno-plánovacej informácie, cez finančnú náročnosť a návratnosť projektu až po hmotovo-priestorové možnosti danej lokality.

Finálna štúdia rodinného domu

sa zrealizuje za zámerom zhmotnenia predstáv investora a možností danej lokality do finálneho návrhu projektu. Výsledkom finálnej štúdie je ucelená predstava o priestorovom, dispozičnom, materiálovom a technickom riešení konkrétneho projektu.

Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

je vyhotovený pre potreby vybavovania jednotlivých stupňov povoľovacieho procesu na úradoch (územné a stavebné povolenia), je realizovaní podľa platnej legislatívy, zároveň vieme zabezpečiť inžiniersku činnosť, ktorej výsledkom bude povolenie stavby rodinného domu s právoplatným územným a stavebným povolením.

Realizačný projekt rodinného domu

obsahuje finálny podrobný projekt rodinného domu určený pre realizáciu stavby, obsahujúci dopodrobna vyriešené detaily, výkazy a výmery vrátane všetkých technologických častí objektu.

Autorský dozor pri realizácii projektu rodinného domu

oddozorujeme nami realizovaný projekt rodinného domu a zabezpečíme realizovanie stavby podľa predstáv klienta a nami vyhotovenej dokumentácie.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť náš blog, v ktorom bližšie vysvetľujeme prácu architekta. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

CENY

Ako autorizovaný architekti sa riadime metodickými pokynmi slovenskej komory architektov a platnými cenníkmi UNIKA. Cenu za služby a objem prác navrhujeme podľa konkrétneho zadania priamo na mieru každého klienta.